strona główna


STUDENCI UCZESTNICZĄCY W PROJEKCIE "LEGIA AKADEMICKA":

Każdy student będzie mógł wnioskować o zaliczenie praktyki w ramach uczestnictwa w projekcie. 

Dokumenty, które należy złożyć:

1 rok/2 semestr

1. wniosek o zaliczenie praktyki+ sprawozdanie

2. zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w projekcie,


 

Organizacja indywidualna praktyk:

KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI dla 2 roku-160 godzin praktyki

Karta zgłoszenia praktyki dla 1 roku 125 godzin praktyki

należy wydrukować, wypełnic. W zakładzie, ktory został wybrany na realizację praktyki należy uzyskać zgode na jej realizację.

Umowa- proszę wypełnić wydrukować i podpisać w zakładzie pracy. Podpisaną proszę przysłać pocztą tradycyjną lub skan pocztą elektroniczną. Po podpisaniu przez Panią Rektor jeden egzemplarz zostanie odesłany do zakładu pracy a drugi zostanie na Uczelni.

Program Praktyki cykl kształcenia 2019-2021

Program Praktyk  cykl  kształcenia 2020-2022

Dokumenty do zaliczenia praktyki:

cykl kształcenia 2020-2022

2 semestr

wniosek o zaliczenie praktyki II semestr dla osób pracujących

 dla studentów realizujących praktykę:

karta przebiegu praktyki

sprawozdanie

ankieta dla studenta

ankieta dla pracodawcy

cykl kształcenia 2019-2021

3 semestr

wniosek o zaliczenie praktyki III semestr  dla studentów pracujących

karta przebiegu praktyki

sprawozdanie

ankieta dla studenta

ankieta dla pracodawcy

4 semestr

wniosek o zaliczenie praktyki semestr IV dla studentów pracujących

karta przebiegu praktyki

sprawozdanie

ankieta dla studenta

ankieta dla pracodawcy

prosimy podpisywać sprawozdania czytelnie: imię i nazwisko

Liczba linijek w dokumentach jest przypadkowa, nie obowiązująca!

 

Terminy składania dokumentów wyznacza Opiekun praktyk.

 

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK

instytucje ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej: policja, straż graniczna, urzędy celne, izby celne, żandarmerie wojskowe;

służby ochrony bezpieczeństwa publicznego: policja, straż graniczna, straż miejska, firmy ochroniarskie;instytucje ukierunkowane na zarządzanie kryzysowe: wojsko polskie, policja, państwowa straż pożarna, straż graniczna, komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego w urzędach miast,   urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich;

instytucje zajmujące się ochroną informacji niejawnych: sądy powszechne, prokuratury, policja, państwowa straż pożarna, urzędy miasta, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe.

 


 
Sekcja ds. praktyk zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster