strona główna
Dokumenty do zaliczenia bw

Zasady postępowania przy indywidualnej organizacji praktyk

karta zgłoszenia należy wydrukować kartę i ją wypełnić

1. zakład pracy podpisuje zgodę na realizację praktyki na karcie zgloszenia

2. następnie należy zgłosić się do opiekuna praktyk z kartą zgłoszenia praktyki conajmniej 2 tyg. przed terminem praktyki

3. jeżeli opiekn praktyk zaakceptuje wybór zakładu,  wówczas należy wpisać dane zakładu do umowy

UMOWA o praktykę studencką- wypełnia student pola wykropkowane ( nazwę i adres zakładu, swoje imię i nazwisko, kierunek, datę realizacji praktyki)

4. Jeżeli wszystkie wymagane dane są wpisane należy umowę wydrukować w 2 egzemplarzach (dwustronnie) i zanieś do zakładu, w którym będzie realizowana praktyka.

5. Zakład podpisuje 2 egzemplarze umowy

6. Student składa w Sekcji ds. Praktyk Studenckich

-  2 egzemplarze podpisanej umowy

- kartę zgłoszenia praktyki

- ksero polisy od NNW ( nie dotyczy ubezpieczonych w Uczelni- proszę zaznaczyć na karcie)

Proszę pamiętać: umowy do podpisania należy złożyć w p. 102 A 2 tygodnie przed planowanym terminem praktyki

Podpisane przez Uczelnię umowy odbiera student i przekazuje do zakładu:1 egz. umowy 

2-gi egz. należy oddać wraz z Kartą przebiegu praktyki Opiekunowi praktyk do zaliczenia praktyki

Lista zakładów/instytucji, z którymi juz mamy podpisane umowy o praktyki (lista będzie uzupełniana)

Jeżeli instytucja,w której student będzie realizował praktykę, jest wymieniona na liście, tzn., że umowa o praktykę nie jest już potrzebna. Student przynosi do Sekcji ds. Praktyk Studenckich tylko kartę zgłoszenia

Dokumenty do zaliczenia praktyki

I rok licencjat

- program praktyki

- karta przebiegu praktyki

- sprawozdanie

- dziennik praktyk

- Formularz zwolnienia z praktyki

- ankieta dla studenta

- ankieta dla pracodawcy

II rok licencjat

- program praktyki

- karta przebiegu praktyki

- sprawozdanie

- dziennik praktyk

- ankieta dla studenta

- ankieta dla pracodawcy

- Formularz zwolnienia z praktyki

III rok licencjat specjalność administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego

- program praktyki

- karta przebiegu praktyki

- sprawozdanie

- dziennik praktyk

- ankieta dla studenta

- ankieta dla pracodawcy

- Formularz zwolnienia z praktyki

III rok licencjat specjalność bezpieczeństwo i resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie

- program praktyk

- karta przebiegu praktyki

- sprawozdanie

- dziennik praktyk

- ankieta dla studenta

- ankieta dla pracodawcy

- Formularz zwolnienia  z praktyki

LICZBA LINIJEK W DOKUMENTACH JEST PRZYPADKOWA

HARMONOGRAM PRAKTYK
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 30, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster