strona główna


Praktyka krok po kroku

I. Przygotowanie do odbycia praktyki zawodowej

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dotyczącym realizacji praktyk zawodowych oraz do zapoznania się z regulaminem praktyk zawodowych i kierunkowym programem praktyk zawodowych. 

II. Zasady zgłoszenia praktyki zawodowej:

1. Zasady zgłoszenia praktyki zawodowej:

a) student samodzielnie wybiera miejsce praktyki zawodowej, korzystając w tym celu z wykazu zakładów pracy, z którymi Uczelnia zawarła umowę lub porozumienie
b) student może wybrać miejsce odbywania praktyki zawodowej w zakładzie pracy spoza listy wskazanej w lit. a), jeżeli profil działalności tego zakładu pracy jest zgodny z wymaganiami kierunkowego programu praktyk zawodowych,
c) student pobiera ze strony internetowej Uczelni kartę zgłoszenia praktyki zawodowej,  w której wskazuje zakład pracy, termin odbycia praktyki zawodowej oraz dane zakładowego opiekuna praktyk,
d) wypełnioną przez studenta kartę zgłoszenia praktyki zawodowej, student jest zobowiązany przedłożyć do podpisu w zakładzie pracy, w którym zostanie zrealizowana praktyka zawodowa,
e) podpisaną przez zakład pracy kartę zgłoszenia praktyki zawodowej student jest zobowiązany przedłożyć opiekunowi praktyk, celem uzyskania akceptacji, w terminie miesiąca przed rozpoczęciem praktyki zawodowej,
e) po uzyskaniu akceptacji opiekuna praktyk student jest zobowiązany do złożenia karty zgłoszenia praktyki zawodowej wraz z ubezpieczeniem NNW, które obejmuje termin realizacji praktyki zawodowej w Sekcji ds. Praktyk Zawodowych na dwa tygodnie przed planowanym terminem odbycia praktyki zawodowej.
2. W przypadku wyboru przez studenta miejsca odbycia praktyki zawodowej spoza wykazu zakładów pracy, student jest zobowiązany złożyć w Sekcji ds. Praktyk Zawodowych wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia praktyki zawodowej oraz dwa egzemplarze umowy o praktykę zawodową podpisane przez zakład pracy.
3. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy o praktykę zawodową według wzoru określonego przez zakład pracy, po akceptacji ze strony Uczelni.
4. Student, o którym mowa w ust. 2, jest zobowiązany przedłożyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia praktyki zawodowej wraz z ubezpieczeniem NNW, która obejmuje termin realizacji praktyki zawodowej, oraz umowę o praktykę zawodową w Sekcji ds. Praktyk Zawodowych na dwa tygodnie przed planowanym terminem odbycia praktyki zawodowej.
5. W przypadku, kiedy student nie znalazł właściwego zakładu pracy do odbycia praktyki zawodowej, ma obowiązek zgłosić się do Sekcji ds. Praktyk Zawodowych najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk zawodowych. W takim przypadku miejsce odbycia praktyki zawodowej określi Uczelnia w uzgodnieniu z zakładem pracy przyjmującym studenta. O miejscu odbycia praktyki zawodowej zostanie powiadomiony przez Sekcję ds. Praktyk Zawodowych. Po otrzymaniu informacji, student jest zobowiązany wypełnić kartę zgłoszenia praktyki zawodowej zgodnie z wytycznymi.

III. Zasady zaliczenia praktyki na podstawie wykonywanej przez studenta pracy zarobkowej lub innej formy aktywności
1. Dziekan może zaliczyć studentowi jako praktykę zawodową wykonywaną przez niego pracę zarobkową lub inne formy aktywności, jeżeli wykonywane czynności umożliwiają osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych do modułu praktyka zawodowa. W tym celu student składa stosowne podanie do dziekana  wraz z zakresem realizowanych obowiązków potwierdzonych przez podmiot, w którym realizowane były te obowiązki w terminie:
a) dla praktyk zawodowych odbywających się w semestrze zimowym - do 31 października,
b) dla praktyk zawodowych odbywających się w semestrze letnim - do 31 marca.
2. Dziekan w ciągu dwóch tygodni od terminów wskazanych w ust. 1 rozpatruje złożone podania
o zaliczeniu praktyki zawodowej, częściowym zaliczeniu praktyki zawodowej lub jej niezaliczeniu. O decyzji dziekana student zostanie powiadomiony poprzez e-dziekanat.
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia podania lub częściowego zaliczenia praktyki zawodowej, student jest zobowiązany do złożenia karty zgłoszenia praktyki zawodowej zgodnie z wytycznymi.

IV. Zasady zaliczenia praktyki zawodowej

1. Student, w ciągu tygodnia od dnia zakończenia praktyki zawodowej składa w Sekcji ds. Praktyk Zawodowych komplet dokumentów:
a) dziennik praktyki zawodowej
b) kartę przebiegu praktyki zawodowej
2. Opiekun praktyk sprawdza złożony komplet dokumentów, o którym mowa w ust. 1, weryfikuje uzyskanie przez studenta zakładanych efektów uczenia się i wystawia ocenę końcową z praktyki zawodowej.
3. Student nie otrzymuje zaliczenia praktyki zawodowej w wymaganym semestrze w sytuacji:
a) nie otrzymał pozytywnej oceny z przebiegu praktyki zawodowej wystawionej przez zakład pracy,
b) w określonym terminie nie dostarczył wszystkich dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyki zawodowej,
c) został odwołany na wniosek zakładu pracy z praktyki zawodowej z powodu nieprzestrzegania regulaminu pracy, naruszenia zasad BHP lub dyscypliny pracy,
d) zrezygnował z odbycia praktyki zawodowej bez powiadomienia Uczelni.
4. Student, który nie zaliczył praktyki zawodowej może ubiegać się o jej powtórzenie na zasadach określonych w Regulaminie studiów. Decyzję o terminie jej odbycia ustala dziekan.
Sekcja ds. Praktyk Zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster