strona główna


Praktyka krok po kroku

I. Przygotowanie do odbycia praktyki zawodowej

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dotyczącym realizacji praktyk zawodowych oraz do zapoznania się z regulaminem praktyk zawodowych i kierunkowym programem praktyk zawodowych

II. Zasady zgłoszenia praktyki zawodowej:

1) student samodzielnie wybiera miejsce praktyki zawodowej, korzystając w tym celu z wykazu zakładów pracy przygotowanych przez dziekana wydziału i opiekuna praktyk z Uczelni,
2) student może wybrać miejsce odbywania praktyki zawodowej w zakładzie pracy spoza wykazu wskazanego w pkt. 1), jeżeli profil działalności tego zakładu pracy jest zgodny z wymaganiami kierunkowego programu praktyk zawodowych,
3) w przypadku studentów ze szczególnymi potrzebami, w tym studentów z niepełnosprawnością student może poprosić o wsparcie opiekuna praktyk z Uczelni w wyborze zakładu pracy, w którym będzie realizował praktykę zawodową,
4) student pobiera ze strony internetowej Uczelni kartę zgłoszenia praktyki zawodowej, w której wskazuje zakład pracy, termin odbycia praktyki zawodowej oraz dane zakładowego opiekuna praktyk,
5) wypełnioną przez studenta kartę zgłoszenia praktyki zawodowej, student jest zobowiązany przedłożyć do podpisu w zakładzie pracy, w którym zostanie zrealizowana praktyka zawodowa,
6) po uzyskaniu zgody zakładowego opiekuna praktyk, student wysyła drogą elektroniczną kartę zgłoszenia praktyki zawodowej wraz z ubezpieczeniem NNW do opiekuna praktyk z Uczelni celem uzyskania akceptacji,
7) jeśli karta zgłoszenia praktyki zawodowej zostanie pozytywnie rozpatrzona, opiekun praktyk z Uczelni wysyła informację drogą elektroniczną do Sekcji ds. Praktyk Zawodowych oraz do studenta,
8) pracownik Sekcji ds. Praktyk Zawodowych przygotowuje Umowę o praktykę zawodową i/lub Skierowanie na praktykę zawodową i wysyła do wskazanego przez studenta zakładu pracy,
9) zgłoszenie praktyki zawodowej powinno nastąpić w terminie określonym w harmonogramie realizacji praktyk zawodowych ustalonym dla każdego kierunku studiów.

 

III. Zasady zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie wykonywanej przez studenta pracy zarobkowej lub innej formy aktywności

1. Dziekan może zaliczyć studentowi jako praktykę zawodową wykonywaną przez niego pracę zarobkową lub inne formy aktywności, jeżeli wykonywane czynności umożliwiają osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych do modułu praktyka zawodowa. W tym celu student składa stosowne podanie do dziekana  wraz z zakresem realizowanych obowiązków potwierdzonych przez podmiot, w którym realizowane były te obowiązki w terminie:
a) dla praktyk zawodowych odbywających się w semestrze zimowym - do 31 października,
b) dla praktyk zawodowych odbywających się w semestrze letnim - do 31 marca.

2. Dziekan w ciągu dwóch tygodni od terminów wskazanych w ust. 1 rozpatruje złożone podania
o zaliczeniu praktyki zawodowej, częściowym zaliczeniu praktyki zawodowej lub jej niezaliczeniu. O decyzji dziekana student zostanie powiadomiony poprzez e-dziekanat.

3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia podania lub częściowego zaliczenia praktyki zawodowej, student jest zobowiązany do złożenia karty zgłoszenia praktyki zawodowej zgodnie z wytycznymi.

 

IV. Zasady zaliczenia praktyki zawodowej

1. Student, w ciągu tygodnia od dnia zakończenia praktyki zawodowej składa w Sekcji ds. Praktyk Zawodowych komplet dokumentów:
a) sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej,
b) kartę przebiegu praktyki zawodowej.

2. Opiekun praktyk z Uczelni sprawdza złożony komplet dokumentów, o którym mowa w ust. 1, weryfikuje uzyskanie przez studenta zakładanych efektów uczenia się i wystawia ocenę końcową z praktyki zawodowej.

3. Student nie otrzymuje zaliczenia praktyki zawodowej w wymaganym semestrze w sytuacji gdy:
a) nie otrzymał pozytywnej oceny z przebiegu praktyki zawodowej wystawionej przez zakład pracy,
b) w określonym terminie nie dostarczył wszystkich dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyki zawodowej,
c) został odwołany na wniosek zakładu pracy z praktyki zawodowej z powodu nieprzestrzegania regulaminu pracy, naruszenia zasad BHP lub dyscypliny pracy,
d) zrezygnował z odbycia praktyki zawodowej bez powiadomienia Uczelni.

4. Student, który nie zaliczył praktyki zawodowej może ubiegać się o jej powtórzenie na zasadach określonych w Regulaminie studiów. Decyzję o terminie jej odbycia ustala dziekan.
Sekcja ds. praktyk zawodowych PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 203, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster