strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk piel

KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI

Zasady indywidualnej organizacji praktyk

Informacje przeznaczone są dla  studentów, którzy sami organizują sobie praktykę i otrzymali na to zgodę Dziekana Wydziału

1. Student zobowiązany jest otrzymać zgodę Dziekana/opiekuna praktyk na indywidualną organizację praktyki

2. Należy wydrukować Kartę zgłoszenia praktyki(powyżej), wypełnić, placówka podpisuje i student udaje się do opiekuna praktyk. Jeżeli opiekun praktyk zaakceptuje placówke, terminy itd. należy:

3. Prosimy wpisać:  nazwę placówki, adres, imię i nazwisko studenta, termin praktyki, liczbę godzin, kierunek, rok studiów oraz nazwisko i imię opiekuna praktyki ze strony Uczelni i wydrukować

Umowę o sprawowanie opieki nad studentami ( po 2 egzemplarze)

Umowa dla studentów realizujących praktykę w ZOZ Bolesławiec

 

4. Placówka podpisuje 2 egz. umowy i student przynosi 2 egz. jednostronnie podpisanej umowy wraz z kartą zgłoszenia praktyki do Sekcji ds. Praktyk Studenckich

5. Studenci nie odbierają podpisanych umów z Sekcji ds. Praktyk Studenckich. Umowy są  wysyłane do placówek.

6. Studenci realizujący praktykę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy- organizacja indywidualna- przynoszą do Sekcji ds. Praktyk tylko kartę zgłoszenia praktyki. Umowy wystawi Sekcja Praktyk

7. Praktyka w :

- Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie:

 

proszę wydrukować 2 egz. umowy, wpisać brakujące dane i przynieś do podpisania do Sekcji ds. Praktyk wraz z kartą zgłoszenia. UMÓW NIE DAJEMY DO PODPISANIA W RCZ !!!

 

 

Karty przebiegu praktyki


2 rok semestr-3

Choroby wewnętrzne:

1. Program praktyk,

2. Karta praktyki

Chirurgia:

1. Program praktyk,

2. Karta praktyki


 

3 rok semestr 5

POZ

1. Program praktyki POZ,

2. Karta praktyki

Neurologia

1. Program praktyki,

2. Karta praktyki

Pediatria

1. Program praktyki,

2. Karta praktyki


 

Studia 2 stopnia (mgr)

3 semestr

Kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne:

1. program praktyk

2. karta praktyk

Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą:

1. program praktyk

2. karta praktyk

Dokumenty dla 1 roku studiów II stopnia

1.Program praktyk -Podstawowa Opieka Zdrowotna

- karta praktyki

2. Program praktyk- Zarządzanie w pielęgniarstwie

- karta praktyki

 
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster