strona główna
Dokumenty do zaliczenia praktyk piel

KARTA ZGŁOSZENIA PRAKTYKI

Zasady indywidualnej organizacji praktyk

Informacje przeznaczone są dla  studentów, którzy sami organizują sobie praktykę i otrzymali na to zgodę Dziekana Wydziału

1. Student zobowiązany jest otrzymać zgodę Dziekana/opiekuna praktyk na indywidualną organizację praktyki

2. Należy wydrukować Kartę zgłoszenia praktyki(powyżej), wypełnić, placówka podpisuje i student udaje się do opiekuna praktyk. Jeżeli opiekun praktyk zaakceptuje placówke, terminy itd. należy:

3. Prosimy wpisać:  nazwę placówki, adres, imię i nazwisko studenta, termin praktyki, liczbę godzin, kierunek, rok studiów oraz nazwisko i imię opiekuna praktyki ze strony Uczelni i wydrukować

Umowę o sprawowanie opieki nad studentami ( 2 egzemplarze)

Umowa dla studentów realizujących praktykę w ZOZ Bolesławiec

4. Placówka podpisuje 2 egz. umowy i student przynosi 2 egz. jednostronnie podpisanej umowy wraz z kartą zgłoszenia praktyki do Sekcji ds. Praktyk Studenckich

5. Studenci nie odbierają podpisanych umów z Sekcji ds. Praktyk Studenckich. Umowy są  wysyłane do placówek.

6. Studenci realizujący praktykę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy- organizacja indywidualna- przynoszą do Sekcji ds. Praktyk tylko kartę zgłoszenia praktyki. Umowy wystawi Sekcja Praktyk

7. Praktyka w :

- Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie-

proszę wydrukować 2 egz. umowy, wpisać brakujące dane i przynieś do podpisania do Sekcji ds. Praktyk wraz z kartą zgłoszenia. UMÓW NIE DAJEMY DO PODPISANIA W RCZ !!!

 

 

 

 

Karty przebiegu praktyki

 

1 rok

Karta praktyk

2 rok

1. Karta praktyk -chirurgia

2. Karta praktyk -interna

3. Karta praktyk-neurologia

4. Karta praktyk - pediatria

5. Karta praktyk- położnictwo i ginekologia

3 rok

1. Karta praktyk- rehabilitacja

2. Karta praktyk- geriatria

3. Karta praktyk- opieka paliatywna

4. Karta praktyk- anestezjologia

5. Karta praktyk- psychiatria

6. Karta praktyk - POZ
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster