strona główna
Miejsce odbywania praktyk bw2

r Instytucjami umożliwiającymi odbycie merytorycznej praktyki dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I, II rok oraz III rok ( specjalność - Administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego) są:

v  instytucje ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej: sądy powszechne, prokuratury, policja, straż graniczna, urzędy celne, izby celne, żandarmerie wojskowe;

v  służby ochrony bezpieczeństwa publicznego: policja, straż graniczna, straż miejska, firmy ochroniarskie;

v  instytucje ukierunkowane na zarządzanie kryzysowe: wojsko polskie, policja, państwowa straż pożarna, straż graniczna, komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego w urzędach miast,   urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich;

v  instytucje zajmujące się ochroną informacji niejawnych: sądy powszechne, prokuratury, policja, państwowa straż pożarna, urzędy miasta, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe.

 

r Dla III roku specjalizacji - Bezpieczeństwo i resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie-

v  policja,  policyjna izba dziecka,

v  więziennictwo,

v  zakłady karne,

v  zakłady wychowawcze, 

v  domy poprawcze,

v  ośrodki szkolno-wychowawcze,

v  kuratela sądowa,

v  organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia monarowskie).

 
Sekcja ds. Praktyk Studenckich PWSZ im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 102, tel. 76 723 22 21 | polityka prywatności | webmaster