pokaż menu

Zarządzenie Rektora

Zarządzenie nr 61/17

Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy w sprawie zasad realizacji praktyk zawodowych

ubezpieczenie od NNW

 

Wszyscy studenci sa zobowiązani posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęsliwych wypadków w trakcie odbywania praktyki.

Jeżeli student posiada prywatną polisę od NNW - dołącza jej ksero do Karty zgłoszenia praktyki.

Karty zgłoszenia praktyki bez ksera polisy nie będą przyjmowane niezależnie czy kartę dostarcza student stacjonarny czy niestacjonarny.

 

BIURO PROJEKTU

Biuro Projektu

" Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych "

znajduje się w p. 2A

Terminy składania dokumentów

Dokumenty do realizacji praktyk w czasie wakacji:

1. Karta zgłoszenia praktyki podpisana przez zakład pracy oraz zaakceptowana przez: Opiekuna praktyk z Uczelni,

2. 2 egzemplarze umowy podpisane przez zakład przyjmujący na praktykę(w przypadku, gdy Uczelnia nie ma podpisanej juz umowy),

3. ksero polisy NNW(jeżeli student jest ubezpieczony w Uczelni, proszę zaznaczyć na karcie zgłoszenia praktyki).

w Sekcji ds. Praktyk Studenckich należy złożyć do 18.06.br. Do 27.06.br.  wszyscy studenci zobowiązani są odebrać podpisane umowy z Sekcji ds. Praktyk Studenckich.

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka Adwokat Beaty Matysek z siedzibą w Legnicy ogłasza nabór na odpłatne praktyki dla zorganizowanych i sumiennych studentów prawa lub absolwentów prawa. Zakres praktyk obejmuje sporządzanie projektów pism przedsądowych i procesowych, wyszukiwanie orzecznictwa sądowego i interpretacji oraz obsługę administracyjną Kancelarii.

Zgłoszenia aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: kancelariamatysek@gmail.com

Telefon kontaktowy: (76) 723 81 46

 

Terminy zaliczenia praktyki

Opiekun praktyk mgr Dariusz Stefaniak wyznaczył  terminy składania dokumentów z praktyki:

1. 02.09.br

2. 16.09.br

DOKUMENTY DO ZALICZENIA PRAKTYKI

Do zaliczenia praktyki student składa Opiekunowi Praktyk nastepujące dokumenty:

1. 1 egzmplarz umowy o praktykę,

2. Kartę przebiegu praktyki,

3. sprawozdanie z praktyki

4. inne wymagane na danym kierunku dokumenty

 

Terminy zaliczenia praktyki ogłoszą Opiekunowie Praktyk na stronie Wydziału

w miesiącu lipcu Sekcja ds. Praktyk nieczynna

od 01.07.- 19.07.2019r.

Odbiór dokumentów

W dniu 28.06.2019r. umowy można odebrać w dziekanacie